Pompstation GymALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1   Definities

Pompstation Gym: gym voor fitness en krachttraining, als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78724384, alsook eventueel personeel dat werkzaam is voor Pompstation Gym, ook te noemen opdrachtnemer;

Opdrachtgever: persoon (klant) aan wie door Pompstation Gym een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Pompstation Gym en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

Dienstverlening: de diensten die Pompstation Gym aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privéactiviteiten en andere trainingsvormen.

Administratiekosten: bij sluiten van overeenkomst eenmalig te betalen kosten.

Lidmaatschapskosten: vierwekelijks te betalen vaste kosten.

Trainingspakket: het verplicht en als geheel af te nemen pakket dat een tegoed behelst voor 10 lessen/trainingen en geldig is voor de duur van drie maanden. Zie voor de bijzondere voorwaarde artikel 10.

Huishoudelijk reglement: De huisregels waaraan je je dient te houden tijdens trainingen en lessen bij Pompstation Gym. Deze zijn te vinden op de website van Pompstation Gym.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Pompstation Gym, zodra de klant akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht van de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld en zijn deze onverkort van kracht.

2.2. Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.3. Pompstation Gym is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement zal telkens worden gepubliceerd op de website van Pompstation Gym.

2.4. Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

 

Artikel 3   Aansprakelijkheid

3.1. Voor elke door Pompstation Gym aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Pompstation Gym kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

3.2. Ieder gebruik van de diensten van Pompstation Gym geschiedt voor eigen risico. Iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere klant verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Pompstation Gym het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dan zal geen training eerder aanvangen dan nadat deze verwijsbrief is overgelegd.

3.3. Pompstation Gym is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Pompstation Gym geleverde zaken en/of diensten.

3.4. Pompstation Gym is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

3.5. Pompstation Gym is niet aansprakelijk wanneer de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant.

3.6. Pompstation Gym is niet aansprakelijk wanneer de klant op enigerlei wijze schade lijdt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van de overeenkomst.

3.7. Pompstation Gym is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pompstation Gym.

3.8. Iedere aansprakelijkheid van Pompstation Gym voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pompstation Gym te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

3.9. Pompstation Gym is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.10. Verlies of diefstal van goederen is voor rekening en risico van klant.

3.11. Het is niet toegestaan kinderen mee te brengen naar de gym of naar enige andere locatie waar de activiteiten plaats vinden.

 

Artikel 4   Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Pompstation Gym aan te gaan, een arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Pompstation Gym.

 

Artikel 5   Annulering van afspraken

5.1. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening/training van Pompstation Gym, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Pompstation Gym gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2. Indien Pompstation Gym door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met de klant kan een andere datum worden vastgesteld.

5.3. Pompstation Gym is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

5.4. Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Pompstation Gym het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

5.5. Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Pompstation Gym bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Pompstation Gym zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

5.6. Op algemeen erkende feestdagen worden geen trainingen gegeven, tenzij in overleg met Pompstation Gym.

5.7. Bij ziekte van de personal trainer wordt de les/training verplaatst, uiteraard in overleg met de klant.

5.8. Vakanties van de personal trainer en eventuele collectieve sluitingstijden van Pompstation Gym worden ruim van te voren aangekondigd.

 

Artikel 6   Intakeprocedure en proefles

6.1. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens en/of persoonlijke omstandigheden, die relevant zijn voor contact en trainen dient u per omgaande aan Pompstation Gym door te geven.

6.2. Na akkoord van zowel de klant als Pompstation Gym zal na het intakegesprek een proefles worden ingepland. Een proefles is in beginsel kosteloos en kan zonder opgaaf van redenen door zowel de klant als Pompstation Gym worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van de proefles door de klant is Pompstation Gym gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij de klant in rekening te brengen (zie artikel 5.1.)

 

Artikel 7   Uitvoering van de opdracht

Op Pompstation Gym rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Pompstation Gym. Pompstation Gym voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

Artikel 8   Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Pompstation Gym, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Pompstation Gym waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

8.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oproer, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

8.3. Indien Pompstation Gym wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Pompstation Gym niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden.

8.4. Pompstation Gym heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

8.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden (b.v. onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) kan een activiteit worden afgelast.

 

Artikel 9   Ontbinding

9.1. Pompstation Gym is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Dit geldt ook voor het niet nakomen van het huishoudelijk reglement.

9.2. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pompstation Gym gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.3. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

9.4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pompstation Gym vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pompstation Gym op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden, kosten en opzegging

10.1. Opdrachtgever sluit een overeenkomst met Pompstation die recht geeft op deelname aan trainingen en het gebruik maken van de faciliteiten van Pompstation Gym. Bij het aangaan van de overeenkomst is opdrachtgever eenmalige administratiekosten verschuldigd. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 4 weken en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging is per 4 weken mogelijk met een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging geschiedt schriftelijk per brief of e-mail aan Pompstation Gym.

10.2. Opdrachtgever is voor het gebruikmaken van de faciliteiten van Pompstation Gym vaste lidmaatschapskosten verschuldigd. Betaling geschiedt maandelijks door middel van automatische incasso. Doordat het lidmaatschap voor 4 weken verschuldigd is, komt het 1 keer per jaar voor dat twee lidmaatschapsbijdragen in 1 keer worden geïncasseerd.

10.3. Opdrachtgever is verplicht om voor het sporten bij Pompstation één van de trainingspakketten af te nemen. Ieder trainingspakket geeft recht op deelname aan 10 trainingen.

10.4. Een trainingspakket heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na datum betaling/factuur. Worden de bij het trainingspakket horende trainingsuren niet binnen 3 maanden afgenomen, dan vervalt het op dat moment nog openstaande saldo. De kosten per trainingspakket staan vermeld op de website van Pompstation Gym. Het is mogelijk meerdere, verschillende trainingspakketten tegelijkertijd af te sluiten.

10.5. Klanten die een trainingspakket afnemen hebben de mogelijkheid om in de aan- en afloop van een training en op afspraak zelfstandig gebruik te maken van de toestellen. Hiervoor geldt dat trainingen die op datzelfde moment  onder begeleiding gegeven worden altijd voorrang hebben.

10.6. Betaling zal in eens geschieden door middel van automatische incasso. De betalingstermijn is 14 dagen, doch met dien verstande dat de klant uiterlijk de dag voorafgaand aan de eerste reguliere training betaalt. Indien niet tijdig is betaald, is Pompstation Gym gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Pompstation Gym te voldoen.

10.7. De tussen Pompstation Gym en klant gesloten overeenkomst wordt na les 10 van het ingekochte trainingspakket stilzwijgend verlengd met een volgende trainingspakket van 10 trainingen onder dezelfde voorwaarde. Betaling geschiedt conform artikel 10.6. Indien de klant de training niet wil voortzetten met een nieuw trainingspakket, dient hij dit voorafgaand aan of tijdens de 8e les/training van het lopende trainingspakket schriftelijk per brief of e-mail aan te geven aan Pompstation Gym. De overeenkomst wordt daarmee zonder verdere verplichtingen over en weer opgezegd.

10.8. Alle tarieven van Pompstation Gym worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Tarieven gelden van 1 januari t/m 31 december van het betreffende kalenderjaar. De actuele tarieven worden op de website van Pompstation Gym gepubliceerd.

10.9. Indien Pompstation Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de klant, dan is deze tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Pompstation Gym is het BTW 9%-tarief van toepassing. Dit geldt niet voor eventueel af te nemen producten, waarvoor een 21%-tarief geldt. De  genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Pompstation Gym gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

10.10. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Pompstation Gym, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

 

Artikel 11 Geheimhouding

11.1. Pompstation Gym is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2. Indien Pompstation Gym op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Pompstation Gym zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Pompstation Gym niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de overeenkomst tussen Pompstation Gym en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

12.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

12.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Pompstation Gym zal dan met de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.